TDMore DVD Copy 1.0

TDMore DVD Copy 1.0

TDMore Software – Shareware –
TDMore DVD Copy is a powerful DVD copy software that easily backup any DVD with fast speed and high quality. It supports four copy modes: full disc, main movie, clone and customize that helps you to copy dvd flexibly.It has following features:

4 Copy Modes Let You Backup DVDs with Much Flexibility


Full Disc Mode: Copy the Entire Contents on the DVD

Full Disc mode copies everything on the DVD disc, including menus, feature movie, extras, commercials, bonus content, etc, in size of DVD 9 or DVD 5 as you like.


Main Movie Mode: Copy only the Feature Movie Title

Main Movie mode copies only the feature movie itself, onto HDD as ISO image file or DVD folder, or burn it onto blank DVD 9 or DVD 5 disc later at any given time.


Clone Mode: Duplicate lossless 1:1 DVD Disc Perfectly

Clone mode perfectly makes 1:1 bit to DVD copy without any quality loss.This suits best for those DVD enthusiasts who care about backup quality very much.


Customize Mode:Copy the Title(s) You Want to Keep

Customize mode allows users to freely copy any specific title(s) to keep on the result backup. This suits best for those who want the highest level of flexibility.

As a newly released software, TDMore DVD Copy can provides amazing functions as other popular software with the most reasonable price. For more information, please go to: http://www.tdmore.com/dvd-copy.html

Tổng quan

TDMore DVD Copy là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi TDMore Software.

Phiên bản mới nhất của TDMore DVD Copy là 1.0, phát hành vào ngày 13/11/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

TDMore DVD Copy đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

TDMore DVD Copy Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho TDMore DVD Copy!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản